top of page

מדיניות פרטיות - "הקרציה מפולניה"

 

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות ויש לקוראה יחד עם הסכם ההתקשרות, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בהסכם ההתקשרות.

הקרציה מחויבת לכבד את פרטיות הטורחים לבקר אותה באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המבקר מפרסמת הקרציה מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המבקר בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות הקרציה בעניין איסוף מידע מהאתר.

1.כללי

1.1.כחלק מהשימוש בשירותי האתר, המבקר יתבקש להעביר פרטים מסוימים לידי הקרציה. פרטים אלה נשמרים במאגר המידע של הקרציה ומשמשים, בין השאר, לצרכים פנימיים ותקשורת עתידית עם לקוחות הקרציה. יובהר כי פרטי כרטיס אשראי אשר מוזנים על ידי המבקר, ככל ויוזנו, נדרשים לצורך חיוב בלבד ואינם נשמרים ע"י הקרציה.

1.2.בעת השימוש באתר יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המבקר באתר, ובהם עמודים בהם צפה מסלולים שבהם התעניין. זהו מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המבקר באופן אישי.

2.מאגר המידע והשימוש בו

2.1.הנתונים הנאספים אודות המבקר שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע של הקרציה. הקרציה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:

 • לאפשר שימוש יעיל ונוח למבקר;

 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;

 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

 • לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המבקר אישית);

 • אכיפת הסכם ההתקשרות של הקרציה;

 • גבייה;

 • לכל מטרה אחרת המפורטת בהסכם ההתקשרות ובמדיניות פרטיות זו.

3.שימוש במידע ודיוור ישיר

3.1.פרטי מבקר אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של הקרציה, והמבקר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע של הקרציה לצרכים הבאים:

 • שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למבקר בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);

 • עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש אחר בקשר להרשמתו באתר;

 • צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;

 • צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו;

 • מתן שירותים למבקר והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

3.2.ידוע למבקר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן הקרציה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המבקר במסגרת האתר, לגופים השותפים לפעילות הקרציה ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למבקרים על פי שיקול דעתה של הקרציה.

3.3.בהתאם להסכמת המבקר כדין, הקרציה תהא רשאית לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות לשירותים שונים של הקרציה אשר ניתנים במסגרת שימושו של המבקר בשירותי הקרציה באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמבקר בכל עת.

 

4.מסירת מידע לצד שלישי

4.1.להלן מצבים בגינם עשויה הקרציה לחלוק את המידע של המבקר עם צדדים שלישיים:

·כאשר המבקר אישר לקרציה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;

·במקרה בו יפר המבקר את הסכם ההתקשרות או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין;

·על מנת לאכוף את הסכם ההתקשרות או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;

·בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ"ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת;

·על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של הקרציה;

·על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, הקרציה עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;

·במקרה בו הקרציה תחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות צד שלישי המתמחה בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין;

·כאשר מאמינה הקרציה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;

·על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של הקרציה, עובדיה, מבקרי האתר או אחרים;

·בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי הקרציה, הסרת השקעות, מיזוג, איחוד, מכירת נכסים או במקרה של פירוק.

 

5.מידע מצטבר ובלתי אישי

הקרציה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. הקרציה עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שהיא אספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, הקרציה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, הקרציה רשאית לדווח ליועצים שלה אודות מספר המבקרים באתר והמסלולים הפופולאריים ביותר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למבקר ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.

 

6.צדדים שלישיים

6.1.ייתכן ויהיו מספר מקומות באתר שבהם יכול המבקר להקליק על קישור לשם גישה לקישורים לאתרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו ואינם קשורים לקרציה. בקישורים הללו עשויים לבקש מהמבקר ו/או לאסוף מידע עליו באופן עצמאי לרבות מידע אישי מהמבקר ובמקרים מסוימים לספק לקרציה מידע אודות פעילות המבקר בקישורים הללו.

6.2.כל צד שלישי אשר עשויה הקרציה לגלות לו מידע אישי בכפוף למדיניות פרטיות זו, עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המבקר לאחר שהקרציה חלקה אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, הקרציה מעודדת אותך לבקר בקישורים של צדדים שלישיים כאמור.

6.3.הקרציה עשויה להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלה, חברות פרסום ורשתות פרסום להציג פרסומות באתר. החברות הללו עשויות לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב שונות, על מנת לאסוף מידע אודות מבקרים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שחברות אלו עושות בטכנולוגיות איסוף אלה כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של הקרציה.

 

7.בחירות המבקר אודות איסוף ושימוש במידע

7.1.המבקר רשאי לבחור שלא לספק לקרציה מידע מסוים, אולם הדבר יגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שירשם לשירותי הקרציה.

 

8.שימוש בטכנולוגיות איסוף מידע

8.1.הקרציה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב של המבקר ואודות פעילות המבקר באתר, בין השאר באמצעות פיקסל אשר מוטמע באתר.

8.2.הקרציה עשויה לאסוף מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או הדפדפן של המבקר כאשר הוא מבקר באתר. מידע כאמור כולל אינטרנט סלולארי, כתובת IP, סוג הדפדפן ושפת הדפדפן, זמני גישה, התוכן של "עוגיות" (cookies) שלא נמחק, אשר הדפדפן של המבקר קיבל מהקרציה בעבר וכתובת האתר המפנה.

8.3.הקרציה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט, אנליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המבקר באתר. כמו כן, הקרציה עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא"ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג הקרציה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למבקר, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.

 

9.אבטחת מידע

9.1.הקרציה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. הקרציה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.  

9.2.הקרציה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר. עם זאת, הקרציה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למבקר במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת הקרציה.

 

10.זכות לעיין במידע ולעדכנו, מאגרי מידע

10.1.על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של הקרציה. מבקר שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל.

פנייה כזאת יש להפנות לקרציה בדוא"ל שכתובתו היא nu_shoin@kartzia.com. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות הקרציה על פי שיקול דעתה הבלעדי של הקרציה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמבקר לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

10.2.אם המידע שבמאגר המידע של הקרציה משמש לצורך פניה אישית למבקר, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

 

11.שינויים במדיניות הפרטיות

הקרציה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המבקר, תפורסם על כך הודעה באתר הקרציה, הכל לשיקול דעת הקרציה.

bottom of page